Sposoby pracy z Biblią

Wybrane propozycje Ruchu Światło-Życie
(Krótkie formuły wiary, Metoda Västeras, Dzielenie się Słowem Bożym, Krąg Biblijny i Liturgiczny)

Krótkie formuły wiary

Opis metody:
– modlitwa na początek rozważania i pracy z tekstem;
– wybranie fragmentu biblijnego do modlitwy i rozważania;
– odczytanie tekstu wybranego fragmentu biblijnego;
– chwila ciszy na przyswojenie przeczytanego Słowa;
– odpowiedź 2 na podstawowe pytania:
1. w co wierzę?;
2. jak ta prawda kształtuje moje życie?;
– zapisanie rodzących się myśli związanych z tekstem;
– sformułowanie na podstawie zapisanych myśli wyznania wiary (zaczyna się od słów „Wierzę w…”, „Wierzę, że…” i jest zwięzłe);
– odczytanie przygotowanego wyznania wiary;
– czas na modlitwę spontaniczną wyznaniem wiary.

Sposoby zastosowania metody:

– jest to już bardziej skomplikowana forma modlitwy tekstem biblijnym, wymagająca głębszego wniknięcia w tekst;
– praktycznie do każdego tekstu biblijnego, zarówno w czytaniu tematycznym, księgami czy wybranymi fragmentami np. z liturgii dnia codziennego;
– przydatna w spotkaniu indywidualnym na osobistej modlitwie, jak i wspólnotowym w grupowej refleksji nas Słowem Bożym;
– może być łączona z innymi formami spotkania ze Słowem Bożym lub też praktykowana zupełnie samodzielnie (zaleca się nie łączenie jej, gdy mamy do czynienia z większym tekstem biblijnym).

+++++

Metoda Västerås

Opis metody

– modlitwa na początek spotkania ze Słowem Bożym;
– praca nad skserowanym lub wydrukowanym tekstem biblijnym;
– dokonanie zaznaczeń w wybranym i przygotowanym tekście:
1. brak zrozumienia fragmentu – ?;
2. nowa prawda (wcześniej nieuświadomiona) – !;
3. prawda z wskazówką dla życia – →;
4. postawy do naśladowania – podkreślenie kolor;
5. postawy niewłaściwe – podkreślenie kolor;
– praca osobista nad zaznaczeniami w tekście:
1. wyjaśnienie wątpliwości i problemów;
2. modlitewna refleksja – jak w dzieleniu Ewangelią lub modlitewnej lekturze Biblii.

Sposoby zastosowania metody:

– nie jest skomplikowaną forma modlitwy tekstem biblijnym i nie wymagająca większego przygotowania, poza technicznym przygotowaniem tekstu na osobnej kartce, by można było robić notatki;
– praktycznie do każdego tekstu biblijnego, zarówno w czytaniu tematycznym, księgami czy wybranymi fragmentami np. z liturgii dnia codziennego;
– przydatna w spotkaniu indywidualnym na osobistej modlitwie, jak i wspólnotowym, gdy chcemy dzielić się z innymi swoimi spostrzeżeniami;
– może być łączona z innymi formami spotkania ze Słowem Bożym, aby urozmaicić swoją duchową formację (propozycja we wcześniejszych materiałach o rozeznaniu powołania – „Dzień dla Jezusa: Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary” dla Kwartalnika „eSPe” nr 03/94/2011, s. 42-47 ).

+++++

Dzielenie się Słowem Bożym

Opis metody

– jak zawsze początek stanowi modlitwa;
– odczytanie wybranego fragment biblijny;
– pozostawienie otwartego tekstu biblijnego na swoich kolanach;
– chwila ciszy i osobistego wgłębienia się w Słowo Boże;
– w grupie dzielenie się Słowem Bożym – zaczynamy od ważnego dla mnie wersetu i prowadzimy na jego postawie osobistą modlitwę;
– zebranie refleksje w jednej modlitwie lub pieśni;
– na zakończenie odmówienie dziesiątki różańca z dopowiedzeniami związanymi:
1. ze Słowem Bożym, które było podstawą refleksji (forma trudniejsza);
2. z rozważaną tajemnicą różańcową (forma łatwiejsza).

Sposoby zastosowania metody:

– forma nie wymagająca praktycznie przygotowania odnośnie tekstu biblijnego, gdyż wystarczy tylko otworzyć wybrany tekst;
– praktycznie do każdego tekstu biblijnego, zarówno w czytaniu tematycznym, księgami czy wybranymi fragmentami np. z liturgii dnia codziennego;
– przydatna w spotkaniu indywidualnym na osobistej modlitwie, choć bardziej w spotkaniu wspólnotowym, gdy przedstawia się wobec innych co Bóg powiedział do mnie przez ten tekst;
– może być łączona z innymi formami spotkania ze Słowem Bożym lub praktykowana samodzielnie.

+++++

Krąg Biblijny

Opis metody

– modlitwa do Ducha Świętego o dobre owoce;
– wprowadzenie – zapoznanie z tematem i celem kręgu (wcześniej przygotowane pod względem tematycznym – studium księgi, lekcjonarza);
– odkrycie – wskazanie przesłania tekstu:
1. odczytanie proponowanego tekstu biblijnego;
2. swobodny komentarz lub refleksja do niego;
– zrozumienie – analiza tekstu (uczucia, obawy, itp.):
1. odkrycie przekazanych prawd Bożych zawartych w tekście;
2. zrozumienie wymagań stawianych przez Boga w tekście Biblii;
– zastosowanie – zapisanie postanowień;
– osobista modlitwa – spontaniczna, nakierowana na dziękczynienie Bogu za poznane prawdy za pośrednictwem Jego Słowa.

Sposoby zastosowania metody:

– trudniejsza forma, gdyż wymagająca większego przygotowania (kwestia znalezienia tematu, który będzie kierunkował refleksję);
– praktycznie do każdego tekstu biblijnego, zarówno w czytaniu tematycznym, księgami czy wybranymi fragmentami np. z liturgii dnia codziennego;
– przydatna w spotkaniu indywidualnym na osobistej modlitwie, ale szczególnie przeznaczona do wzajemnej wymiany w spotkaniu bardziej grupowym;
– może być łączona z innymi formami spotkania ze Słowem Bożym, choć lepiej tego nie robić, gdyż sam schemat metody dostarcza bardzo wielu treści i w połączeniu modlitwa zamiast przynieść owoce mogłaby znużyć.

+++++

Krąg Liturgiczny

Opis metody

– krótka modlitwa na początek;
– Bóg mówi do swojego ludu
1. zapoznanie z tekstami niedzielnej lub codziennej liturgii;
2. podkreślenie wiodącej myśli wspólnej dla wszystkich tekstów;
– Bóg mówi do mnie
1. osobista refleksja i konfrontacja z życiem;
2. refleksja nad zasadami tekstu Biblii i liturgii danego dnia;
– Moja odpowiedź na Słowo Boże:
1. odpowiedź modlitwy (jak w kręgu biblijnym);
2. odpowiedź służby (przygotowanie liturgii);
3. odpowiedź życia (postanowienie jak w kręgu biblijnym).

Sposoby zastosowania metody:

– jest pewnego rodzaju kręgiem biblijnym, ukierunkowanym jednak na pomoc w lepszym przeżyciu liturgii i zaproponowanego tam Słowa Bożego;
– praktycznie do każdego tekstu biblijnego, ale jego specyficzne ukierunkowanie sprawia, że bardziej stosuje się go do liturgii dnia codziennego i rozważanych w jej trakcie tekstów biblijnych i liturgicznych;
– przydatna w spotkaniu indywidualnym na osobistej modlitwie, jak i wspólnotowym do przygotowania liturgii przez grupę osób (nie wychodzi się od tematu do czytań, ale w tekstach szuka się inspiracji);
– nie nadaje się, by była łączona z innymi formami, gdyż liturgia dnia powszedniego zawiera już 2. teksty a niedzielna 3 teksty biblijne a do tego dochodzi jeszcze teksty liturgiczne (modlitwy, prefacja);
– ukierunkowana jest na praktyczne przygotowanie liturgii: komentarzy, modlitwy wiernych; homilii.