Kazania dostępne w formie plików otwartych (wystarczy kliknąć na link)

Przedmisyjne:
Odnaleźć Boga, który przebacza, pociesza i daje nadzieję / 1.
Pozwolić się dotknąć Bogu dla dobra swojego i innych / 2.
Zrobić porządek w swoim życiu / 3.

Rozpoczęcie:
Podjąć wysiłek przemiany / 1.
Podjąć wysiłek przemiany / 2.
Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas / 3.
Nawróćcie się do Boga waszego … / 4.
Wybudować Bogu dom w swoim życiu … / 5.
To Bóg wyznacza czas i miejsce spotkania / 6.

Poszczególne dni misyjne (cykle poranne i wieczorne):

O dekalogu
Nie pojedyncze przykazanie, ale wszystkie razem stanowią całość / 1.
Przykazania zostały dane przez Boga dla naszego dobra / 2.
Odkryć wartość Bożych drogowskazów / 3.
Przykazania to słowa szeptane przez Boga / 4.
Wróć synu, wróć z daleka / 5.
Okradać Boga, okradać innych, okradać siebie / 6.

O Krwi Chrystusa
Moc Chrystusowej Krwi / 1.
Moc Chrystusowej Krwi / 2.
Moc Chrystusowej Krwi / 3.

O kapłaństwie
Kapłani sługami Bożego Miłosierdzia / 1.
Kapłana nikt nie może zastąpić? / 2.

O przykazaniu miłości
Potrzebne świadectwo chrześcijańskiej miłości / 1.
Konkretne wypełnienie przykazania miłość / 2.
Złożyć siebie dla Boga i człowieka / 3.

O Maryi
Zwyciężyć jak Maryja / 1.
Recepta na szczęśliwe i udane życie / 2.
Z Matką pod krzyżem Chrystusa / 3.
Maryja Arką Nowego Przymierza / 4.
Pierwszo sobotnie wynagrodzenie, ratunkiem dla świata / 5.

O grzechu
Mój grzech działa przeciw Bogu, bliźnim i mnie samemu / 1.
Wierni i niewierni Bogu, łaska i grzech / 2.
Grzech jest tym, co nas niszczy / 3.
Jezu, ufam Tobie / 4.

O spowiedzi
Pojednanie z Bogiem fundamentem ludzkiej zgody / 1.
Wolność i zniewolenie idą z sobą w parze / 2.
Rozerwać kajdany zła mocą Bożego Miłosierdzia / 3.

O Eucharystii
Bóg daje nam Siebie jako moc / 1.
Eucharystia darem Bożego Miłosierdzia / 2.
Rozpoznali Go przy łamaniu chleba / 3.

O krzyżu
Przejść drogę życia z Bogiem / 1.
Krzyż darem Bożego Miłosierdzia / 2.

O modlitwie
Wezwanie do rozeznawania woli Boga – kazanie o modlitwie „Ojcze nasz” / 1.
Jak się modlić? – kazanie o modlitwie / 2.

O sakramentach
Przez widzialne znaki poznajemy niewidzialną moc Boga – kazanie o sakramentach świętych / 1.

O rzeczach ostatecznych człowieka
Widzieć więcej niż tylko śmierć – kazanie o rzeczach ostatecznych / 1.

Apele Jasnogórskie:
Podzielić się chlebem z innymi / 1.
U Jezusa szukać ratunku / 2.
Odnaleźć Jezusa jak Maryja i Józef / 3.
Budowanie wiary na skale, jaką jest Jezus Chrystus / 4.  [K]
Ucałuj ze czcią krzyż Chrystusa / 5.
Rozdarta zasłona, znakiem otwartego serca Boga (otwarcie Arki Przymierza – Prawa Synaju) / 6.

Zakończenie:
Od misji przeżywanej do misji realizowanej / 1.
Bóg zaprasza nas do nieba / 2.
Zakończenie drogi, a zarazem jej początek / 3.
Przejść drogę życia z Bogiem / 4.
Przyjąć moc Ducha Świętego / 5.

Poświęcenie krzyża misyjnego:
Złączyć swój los z losem Jezusa / 1.
Krzyż źródłem nadziei / 2.

Odnowienie misji:
Od Krzyża do Krzyża… – nauka wprowadzająca na rozpoczęcie odnowienia misji / 1.

Misje fatimskie (wybrane kazania):
Nie byle jaka przemiana, ale najlepsza / 1.
Fatima orędziem tragedii czy nadziei? / 2.
Boże drogowskazy: pokuta i wynagrodzenie / 3.
Boże drogowskazy: Słowo Boże / 5.
Boże drogowskazy: Krzyż / 7.