Pierwsza Komunia Święta

Komunia tradycyjna – przebieg ceremonii

(Do zgromadzonych na przed kościołem dzieci i rodziców wychodzi procesja z krzyżem, za którymi postępują ministranci i o. Proboszcz. Dzieci gromadzą się przed kościołem i ustawiają wg zasad podanych na wcześniejszych próbach.)

1. Powitanie:

Kapłan: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wszyscy: Na wieki wieków. Amen.

Kapłan: Kochane dzieci! Gdy byłyście małe, Rodzice Wasi przynieśli Was do kościoła i tutaj przyjęłyście Chrzest Święty. Wówczas Dobry Bóg uczynił Was swoimi dziećmi i wezwał, byście żyły w jedności z Jezusem. Dzisiaj Pan Jezus na nowo Was wzywa do zjednoczenia ze Sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Komunię Świętą.

(Następnie ks. proboszcz modli się specjalną modlitwą)

Kapłan: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą Chleb Żywota. Uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Siebie i obdarz je żywą wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź, Panie, razem dzieci, ich rodziców przy wspólnym stole. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

(ks. proboszcz kropi wodą święconą zgromadzone dzieci i rodziców. W tym czasie wychodzą wyznaczone dzieci)

2. Prośba dzieci o błogosławieństwo

(Wyznaczone dzieci wypowiadają następujące słowa)

Dziewczynka:
Błogosław Ojcze, błogosław Matko – dłońmi swymi,
gdy dziś Chrystusa mamy przyjąć – wspólnie z innymi

Chłopiec:
Na świętą chwilę, – w radości czy udręce.
niech błogosławią nam –  Rodziców ręce.

(Po tej prośbie dzieci wracają na swoje miejsca, a rodzice kładą ręce na głowie dziecka, a następnie powtarzają za o. Proboszczem)

Rodzice: Do ołtarza Bożego / niech towarzyszy Ci błogosławieństwo Boga Wszechmogący: / + Ojca / + i Syna / + i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

(Po błogosławieństwie następuje procesja do ołtarza, dzieci i rodzice zajmują miejsca wyznaczone na próbach)

Śpiew w czasie procesji: Pod Twą obronę Ojcze na niebie…
Śpiew po zajęciu ławek: Kiedyś o Jezu chodził po świecie…

3. Obrzędy wstępne i prośba o I Komunię

(Dalej obrzędy wstępne wg Mszału. Po pozdrowieniu rodzice prowadzą dialog z ks. proboszczem.)

Kapłan: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

Kapłan: Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
Wszyscy: I z duchem twoim.

Kapłan: Najmilsi! Dzisiejszą Ucztę Eucharystyczną pragniemy przeżyć szczególnie radośnie. Oto grono dzieci przygotowanych przez katechizację, po raz pierwszy przyjmie Ciała Chrystusa Pana. Jest to wielka chwila dla wspólnoty parafialnej, a szczególnie wielka dla Was, Drogie Dzieci. Od tej Mszy Świętej będziecie mogły korzystać z prawa dzieci Bożych do przyjmowania pokarmu dającego życie wieczne. Za ten wielki dar pragniemy przez całe życie być wdzięczni Bogu.

Ojciec dziecka: Ojcze Proboszczu! Przed kilkoma laty, z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc o chrzest, o wiarę. To święte Boże życie, które otrzymały na chrzcie, chcieliśmy w nich podtrzymywać i rozwijać. Dlatego Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na katechezę, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go swoim dziecięcym sercem.

Matka dziecka: Dzisiaj, wobec zgromadzonej tu Rodziny i Wspólnoty Parafialnej, prosimy Cię, abyś w czasie tej uroczystej Mszy Świętej, udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Jesteśmy zaszczyceni, że nasze dzieci przyjmą po raz pierwszy Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej. Prosimy Cię, Ojcze Proboszczu, o modlitwę w czasie Najświętszej Ofiary, aby dzieci nasze wytrwały w wierze swoich ojców oraz w czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła.

Kapłan: Naszym szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczyńmy więc to z wielką radością. Kochani Rodzice! Czy możecie mnie utwierdzić w przekonaniu, że dzieci te są dobrze przygotowane do godnego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii?

Ojciec dziecka: Tak. Dzieci te są dobrze przygotowane. Uczęszczały na katechizację, brały udział we Mszach Świętych, są po Spowiedzi Świętej. My zaś, swoim życiem i modlitwą będziemy starać się pomagać im wytrwać w dobrym.

Kapłan: Bogu niech będą dzięki.

(Dalej Msza Święta według normalnego porządku do homilii. Czytania i psalm mają dzieci.)

4. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

(Po homilii następuje odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych z zapalonymi świecami.)

Kapłan: Drogie Dzieci! Zaraz po Waszym narodzeniu Rodzice i Chrzestni prosili dla as o Chrzest Święty i zobowiązali się, że wychowają Was w wierze i nauczą tak żyć, jak żyć powinny Dzieci Boże. Teraz nadeszła chwila w waszym życiu, abyście same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyńcie to przy zapalonej świecy paschalnej, od której niegdyś Wasz Ojciec zapalił dla Was świecę chrzcielną. Pytam zatem każdego i każdą z Was:

Kapłan: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
Wszyscy: Wyrzekam się.

Kapłan: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował?
Wszyscy: Wyrzekam się.

Kapłan: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Wszyscy: Wyrzekam się.

Kapłan: A teraz pytam o Waszą wiarę.

Kapłan: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Wszyscy: Wierzę.

Kapłan: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiadł po prawicy Ojca?
Wszyscy: Wierzę.

Kapłan: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Wszyscy: Wierzę.

Kapłan: Zatem pytam Was o wasze postanowienia.

Kapłan: Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i Kościelne?
Wszyscy: Przyrzekam.

Kapłan: Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii?
Wszyscy: Przyrzekam.

Kapłan: Taka jest nasza wiata, taka jest wara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Wszyscy: Amen.

(Dzieci gaszą świece i śpiewana jest jedna zwrotka pieśni.)

Śpiew: Com przyrzekł Bogu

(Po pieśni wyznaczone dzieci stawiają się do modlitwy wiernych.)

5. Modlitwa wiernych

Kapłan: Najmilsi! Wznieśmy nasze prośby do Boga Ojca, który zaprasza nas do wspólnego stołu swego Syna, abyśmy umocnili naszą wiarę i osiągnęli życie wieczne.

(Dzieci odczytują wezwania modlitwy.)

Kapłan: Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy, udziel wszystkim, których posilasz przy stole Twego Syna, stałości w wierze oraz wzrostu w miłości i łasce. Przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

6. Ofiarowanie darów i Liturgia Eucharystyczna

(Dzieci wyznaczone do darów ustawiają się i zabierają niesione dary. Celebrans wychodzi przed ołtarz po dary, które dzieci przynoszą w procesji.)

Śpiew na ofiarowanie: Ofiaruję Tobie, Panie mój…

(dalej Msza Święta według normalnego porządku.)

Śpiew na Komunię:
– Pan Jezus już się zbliża…
– Panie dobry, jak chleb…
– O Panie Ty nam dajesz…
– Idzie mój Pan…

Pieśń na dziękczynienie: Święty, Święty…

7. Obrzędy zakończenia i podziękowania

(Następnie ks. proboszcz odmawia modlitwę po komunii i następują podziękowania dzieci i rodziców.)

Rodzice: podziękowanie ks. proboszczowi (sami układają)

Panu Jezusowi – dziewczynka:
Mam w sercu, w duszy jedno pragnienie,
Nie chcę już myśli mieć żadnej innej,
Cały się w cichą miłość zamienię.
O jedno tylko proszę Cię Panie:
Miej w sercu moim
na zawsze mieszkanie.

(Kładzie przed tabernakulum kwiatki.)

Rodzicom – chłopiec:
Ręce Ci całuję, moja Mamusiu droga,
za Twoje trudy, za Twe starania,
za to, żeś mnie kochać nauczyła Boga
– przyjmij serdeczne podziękowania.
Kochany Tatusiu i Tobie dziękuję,
że Ty mnie kochasz i za trud i znoje.
Nawet nie potrafię wyrazić, co czuję,
tylko ucałuję drogie ręce Twoje.

(Dalej Msza Święta wg normalnego porządku.)

Śpiew na wyjście: Oto jest dzień…