You are currently viewing Delegat KWPZM w Warszawie

Delegat KWPZM w Warszawie

1. Do organizacji tych [regionalnych] struktur oraz bieżącego ich moderowania powołany jest delegat KWPZM w diecezji, mianowany poprzez przewodniczącego KWPZM za zgodą Konsulty na trzyletnią kadencję.
2. Przed nominacją delegata przewodniczący KWPZM przeprowadzi konsultację z przełożonymi domów z terenu diecezji, a następnie zasięgnie opinii biskupa diecezjalnego.

Ze statutu KWPZM nt. powoływania delegata, art. 23

Obok już pełnionej posługi sekretarza wykonawczego Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, od ponad dwóch tygodni jestem także delegatem KWPZM w Archidiecezji Warszawskiej.

W minionych dniach bowiem dotarło do Sekretariatu pismo Metropolity Warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, z 30.07.2019 roku, w którym wyraża pozytywną opinię w sprawie mianowania mnie delegatem KWPZM w archidiecezji.

W związku z powyższym przewodniczący KWPZM w Polsce o. dr Janusz Sok CSsR mianował mnie z dniem 03.08.2019 roku delegatem w tejże archidiecezji.

Do obowiązków delegata, wg statutu KWPZM należą:

Art. 24: Zadania delegata i sekretarza

1. Do zadań delegata należy
a. zwoływanie i organizacja spotkań przełożonych domów zakonnych oraz przewodniczenie tym spotkaniom.
b. stała współpraca z wikariuszem biskupim lub wydziałami ds. życia zakonnego, a także referentkami ds. żeńskich zgromadzeń.
c. wykonywanie wytycznych statutu oraz decyzji Zebrań plenarnych KWPZM i Konsulty w odniesieniu do funkcjonowania struktur regionalnych.
d. utrzymywanie kontaktu z Sekretariatem Generalnym przez przekazywanie niezbędnych informacji, wysyłanie su-gestii oraz propozycji.

2. Delegat ustanawia sekretarza, do którego obowiązków należy:
a. sporządzanie sprawozdań ze spotkań przełożonych domów zakonnych.
b. prowadzenie dokumentacji struktury regionalnej w diecezji.
c. przesyłanie do Sekretariatu Generalnego rocznego sprawozdania z prowadzonej działalności.

Art. 25: Spotkania przełożonych domów zakonnych
1. Delegat przynajmniej raz w roku organizuje spotkanie przełożonych domów zakonnych diecezji. Na spotkanie zaprasza biskupa diecezjalnego i wikariusza biskupiego ds. życia konsekrowanego.
2. Celem tych spotkań ma być integracja męskich wspólnot życia konsekrowanego w diecezji wokół realizacji zadań przewidzianych dla struktur regionalnych w Art. 22.

Niniejszy artykuł 22 statutu KWPZM mówi zaś tak o ustanowieniu i celach struktur regionalnych:

1. Konferencja może ustanawiać na obszarze diecezji struktury regionalne. Celem ich istnienia jest budowanie braterskiej współpracy między domami zakonnymi istniejącymi na terenie diecezji oraz wypracowanie zasad współdziałania wspólnot życia konsekrowanego z biskupem diecezjalnym w ramach Kościoła lokalnego dla dobra Ludu Bożego.
2. Szczególnym zadaniem struktur regionalnych powinna być troska o formację stałą zakonników. Dlatego należy promować współpracę w zakresie wymiany spowiedników, prowadzenia dni skupienia, pomocy wzajemnej przy organizacji rekolekcji zakonnych a także niezbędnej pomocy duchowej i psychologicznej dla zakonników przeżywających sytuacje kryzysowe.
3. W ramach struktur regionalnych należy wypracowywać stałe kalendarium różnego typu wydarzeń na terenie diecezji, które promują życie konsekrowane, a w szczególności mogą pomóc w pozyskiwaniu nowych powołań (zarówno męskich, jak i żeńskich).

romi.