You are currently viewing … na gruncie pełnej prawdy

… na gruncie pełnej prawdy

Opowiadamy się za rzetelną i otwartą dyskusją społeczną na temat wizji ludzkiej seksualności, oraz prowadzeniem obiektywnych badań w zakresie przyczyn powstawania zaburzeń w tej sferze ludzkich zachowań. Owocem tych działań winna być rzetelna formacja moralna prowadząca do odnowy sumień. Wyrażamy głębokie przekonanie, że tylko na gruncie pełnej prawdy można skutecznie eliminować zagrożenia wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży.

● Oświadczenie Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce

Jako członkowie Stowarzyszenia Teologów Moralistów apelujemy o wzmożenie wysiłków zmierzających do wyeliminowania zjawisk pedofilii z życia społecznego, gdziekolwiek się one pojawiają. Nadużycia seksualne wobec nieletnich są źródłem długotrwałego i głębokiego cierpienia ofiar i stanowią poważne zagrożenie dla pracy wychowawczej oraz prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego też dobro ofiar i pomoc w uleczeniu ich ran musi stanowić priorytet wszelkich działań prewencyjnych i naprawczych. Jako ludzi wierzących, świeckich i duchownych, szczególnie boleśnie dotykają nas przypadki pedofilii wśród duchownych, które spowodowały głęboką krzywdę niewinnych młodych osób i niweczą pracę ewangelizacyjną licznych zastępów zaangażowanych kapłanów oraz osób konsekrowanych i świeckich. Oczekujemy ujawnienia takich przypadków i ukarania winnych oraz przestrzegania norm prawnych, by takie sytuacje nigdy już nie miały miejsca. Oczekujemy, że wspólnota wierzących, na czele z osobami odpowiedzialnymi za Kościół, w każdym pojedynczym przypadku będzie postępowała zgodnie z zaleceniem św. Pawła: „Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka” (2Kor 4,2).

Jednocześnie obserwujemy tendencję do wiązania tego problemu jedynie ze środowiskiem katolickich duchownych, a próby ukazania szerszej skali nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich w całym społeczeństwie traktuje się jako działanie odwracające uwagę od nadużyć seksualnych w Kościele. Takie podejście, nie tylko wykrzywia rzeczywistość i jest głęboko niesprawiedliwe, ale też oznacza bagatelizację zachowań ogromnej większości sprawców tego rodzaju nadużyć seksualnych należących do innych środowisk oraz może być wyrazem pogardy dla ich licznych ofiar.

Opowiadamy się za rzetelną i otwartą dyskusją społeczną na temat wizji ludzkiej seksualności, oraz prowadzeniem obiektywnych badań w zakresie przyczyn powstawania zaburzeń w tej sferze ludzkich zachowań. Owocem tych działań winna być rzetelna formacja moralna prowadząca do odnowy sumień. Wyrażamy głębokie przekonanie, że tylko na gruncie pełnej prawdy można skutecznie eliminować zagrożenia wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży.

W imieniu Stowarzyszenia Teologów Moralistów
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, przewodniczący

*****

Zarząd STM:
przewodniczący: o. prof. dr hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap
wiceprzewodniczący: ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF
sekretarz: ks. dr Jarosław Sobkowiak MIC
członek Zarządu: ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF
członek Zarządu: ks. dr Wojciech Surmiak

Źródło: zyciezakonne.pl