You are currently viewing Odpowiedź na zaproszenie papieża Franciszka

Odpowiedź na zaproszenie papieża Franciszka

Odpowiadając na wspomniany przed kilku dniami list papieża Franciszka nt. ogłoszenia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego kard. Ferdynad Filoni, prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów, napisał własny list do członków Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, zapraszając do współtworzenia Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Warto w tych dniach refleksji sięgnąć do tego tekstu skierowanego do przełożonych generalnych wszystkich zakonów i zgromadzeń.

Watykan, 3 grudnia 2017 r.

Kongregacja ds. ewangelizacji narodów
Prot. Nr. 4364/17

Drodzy Bracia i Siostry,
Przełożeni i Przełożone Generalni
Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Otrzymawszy zaproszenie, które zostało skierowane do mnie przez Ojca Świętego w liście z 22 października 2017 roku, pragnę podzielić się z wami i z waszymi wspólnotami kilkoma refleksjami i propozycjami dotyczącymi obchodów Nadzwyczajnego Miesiąca Misjonarskiego w Październiku 2019 roku.

W centrum tej inicjatywy, która dotyczyć będzie całego kościoła powszechnego, stoi modlitwa, świadectwo i refleksja na temat centralnej roli missio ad gentes jako postawy stałego posłania na pierwotną ewangelizację (Mt 28,19). Zaangażowanie na rzecz osobistego i wspólnego nawrócenia do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego i żyjącego w swoim Kościele, przyczyni się do odnowy zapału i pasji świadczenia, poprzez orędzie i życie chrześcijańskie, Ewangelię życia o radość paschalną (Łk 24, 46-49). Misja Kościoła realizowana w kontekstach ludzkich, religijnych i kulturowych ciągle nie do końca przesiąkniętych Ewangelią, zakłada, że przekaz wiary może rodzić style życia osobistego, kultury i sposoby współżycia społecznego, pozbawione ewangelicznej radości i wartości chrześcijańskich. Wiara chrześcijańska znajduje swój wyraz jako autentyczna misja wtedy, gdy jest całkowicie zaangażowana w dzieło zbawiania świata.  Świadectwo miłosierdzia, zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju, dialog międzykulturowy z innymi Tradycjami Religijnymi w integralnym szacunku dla ludzkiego życia i jego godności, zwłaszcza osób najbardziej ubogich, kształtują misję Kościoła wokół orędzia o Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Missio ad gentes, wskazana przez Evangelii gaudium jako paradygmat zwyczajnej działalności duszpasterskiej całego Kościoła (EG 15), stanowi to, co Papież Franciszek proponuje postawić w centrum upamiętnienia 100-lecia

Listu Apostolskiego Maximum Illud, jego czcigodnego Poprzednika Papieża Benedykta XV (30 listopada 1919 r.) Chodzi o to, by „umieścić misję Jezusa w sercu samego Kościoła, przemieniając ją w kryterium pozwalające zweryfikować skuteczność jego struktur, efekty pracy, produktywność jego urzędników i radość, jaką zdolni są oni wzbudzać. Ponieważ bez radości nikogo nie można przyciągnąć.

Strona tytułowa Listu Apostolskiego Benedykta XV „Maximum illud”

Ojciec Święty wskazał na cztery wymiary jako sposoby przygotowania i dobrego przeżywania Nadzwyczajnego Tygodnia Misjonarskiego 2019, aby przezwyciężone zostały rozdział i przeciwstawianie zwykłego duszpasterstwa i misji, pomiędzy wyzwaniami dotyczącymi ewangelizacji w kontekstach dawnej chrześcijańskich, a dzisiaj obojętnych i zeświecczonych, a misio ad gentes prowadzoną w kulturach i regionach, które pozostają nadal poza wpływem Ewangelii (EG 14). Tymi wymiarami są:  Osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem żyjącym w swoim Kościele: w Eucharystii, w Słowie Bożym, modlitwie osobistej i wspólnotowej. Świadectwo: święci, męczennicy misji i wyznawcy wiary, którzy pozostają wyrazem Kościołów rozproszonych w świecie. Formacja: biblijna, katechetyczna, duchowa i teologiczna w kierunku missio ad gentes. Miłosierdzie misjonarskie: rozumiane jako materialne wsparcie ogromnej pracy ewangelizacyjnej, misji ad gentes i formacji chrześcijańskiej Kościołów najbardziej potrzebujących.

Sugeruję, aby wasze wspólnoty, stosownie do charyzmatu właściwego dla każdej z nich, spróbowały określić, w najbardziej odpowiednich i stosownych formach, sposoby przeżywania i kształtowania się przez te wymiary, dla dobra odnowionego nawrócenia na rzecz misji Jezusa.

W tym czasie przygotowania proponuję, aby monastyczne i klauzurowe wspólnoty kontemplacyjne poświęciły się akcji modlitwy i refleksji, która  mogłaby dopomóc Kościołom lokalnym, wiernym i pasterzom, w ich zadaniu nawrócenia i misji. Pośród tego świata, wy, drodzy bracia i siostry, dzięki chrzcielnemu radykalizmowi waszego kontemplacyjnego powołania, jesteście skutecznym znakiem synowskiej przynależności do Boga każdego mężczyzny i niewiasty. Przeżywając w zwyczajny sposób codzienność klasztorów i wspólnot, aktualizujecie istotę życia chrześcijańskiego, która stanowi serce misji, każdego głoszenia i świadectwa ewangelicznego. Do naszych braci mnichów i naszych sióstr klauzurowych musimy odnosić się, aby cała ludzkość i świat, zdołały przemienić się w misję dla Chrystusa i Jego Kościoła, na chwałę Boga Ojca.

Papieskie Dzieła Misyjne (PDM) wraz z Kongregacją ds. Ewangelizacji Narodów są bezpośrednio zaangażowane w prace przygotowawcze i organizację Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Dyrektorzy krajowi i diecezjalni PDM, obecni i działający w Kościołach Lokalnych, proszeni są o to, by współpracowali z wami, aby ta inicjatywa zaproponowana przez Ojca Świętego mogła służyć odnowie fascynacji Ewangelią, gorliwości i zapałowi misjonarskiemu naszych Kościołów. Wydawało mi się stosowne poprosić Międzynarodowy Sekretariat Papieskiej Unii Misyjnej (PUM), aby koordynował działania przygotowawcze, formacyjne i przebieg Nadzwyczajnego miesiąca Misyjnego. Oprócz tego, we współpracy z Papieskim Uniwersytetem Urbaniańskim planowane są chwile refleksji  formacji teologiczno-misjologicznej na poziomie międzynarodowym i kontynentalnym. W niedalekiej przyszłości, zostaną wysłane pewne sugestie i wskazania wraz z tekstami i refleksjami, które będąc owocem szerokiej konsultacji chrześcijan z całego świata, będą służyły jako inspiracja, zachęta i podpowiedź do kreatywności Kościołów lokalnych. W odpowiednim czasie zostanie przekazana także informacja o obchodach pod przewodnictwem Ojca Świętego, zaproponowanych jako wydarzenia dla Kościoła powszechnego, które będą angażować bezpośrednio Kościół, który żyje w Rzymie.

Na koniec proszę was o wskazanie postaci świadków misyjnych, synów i córek waszych instytutów, którzy wyróżniali się swoim świadectwem chrześcijańskim i cieszą się sława świętości w waszych wspólnotach i Kościołach, którym w sposób przykładny służyli. Dobrze byłoby przysłać kilka ich biografii. Będę wam również wdzięczny jeśli zechcecie wskazać kogoś z waszych sióstr i braci, kto mógłby pomóc w wypracowaniu tekstów duchowej medytacji misyjnej, wychodzących od Pisma Świętego. Proszę, byście z łaski swojej zechcieli przesłać te wskazania i inne sugestie do Międzynarodowego Sekretariatu PUM (october2019@ppoomm.va)

Dołączam kopię listu Ojca Świętego wysłanego do mnie 22 października 2017 r. i tekst jego przemówienia do Krajowych dyrektorów Papieskich Dzieł Misyjnych z 3 czerwca 2017 r.

W tym okresie Adwentu, zawierzamy te nasze przygotowania opiece Maryi Dziewicy, królowej Apostołów, Św. Franciszkowi Ksaweremu i Teresie od Dzieciątka Jezus, Bł. Pawłowi Manna. Życząc obfitych owoców nawrócenia ku Chrystusowi na rzecz misyjnego dzieła Kościoła, serdecznie was pozdrawiam.

Kard. Fernando Filoni

Za: CSsR