You are currently viewing Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

26.05.2023 roku uczestniczyłem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TUW PZUW (czytaj więcej>>>) jako reprezentant Rady Związku Wzajemności Członkowskiej św. Antoni (czytaj więcej>>>). Dotyczyło ono m.in. spraw bieżących oraz udzielenie absolutorium prezesowi, zarządowi i radzie nadzorczej TUW PZUW.

romi./foto. TUW PZUW