You are currently viewing Zakończenie rocznego cyklu formacyjnego u Wizytek

Zakończenie rocznego cyklu formacyjnego u Wizytek

W ostatni wtorek maja zakończyłem roczny cykl formacyjny dla Zakonu Nawiedzenia NMP (Sióstr Wizytek) na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Składał się on z dwóch części: pierwsza – składająca się z 7 konferencji – dotyczyła najnowszych dokumentów Stolicy Apostolskiej na temat mniszego życia klauzurowego, a druga – składająca się z 11 konferencji – sposobów osobistego spotkania ze Słowem Bożym.

W pierwszej części – „Jak wprowadzić w życie wytyczne nowych dokumentów dotyczących życia kontemplacyjnego: nową Konstytucję Apostolską papieża Franciszka «Vultum Dei querere» i nową instrukcję wykonawczą do niej «Cor orans»?” – nawiązywałem do Konstytucji Apostolskiej papieża Franciszka „Vultum Dei querere” oraz Instrukcji Wykonawczej „Cor orans” Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, mówiących o mniszym życiu klauzurowym.

W drugiej zaś części – „Jak troszczyć się o relację ze Słowem Bożym w świetle dokumentów Kościoła: Adhortacji Apostolskiej o Słowie Bożym «Verbum Domini» papieża Benedykta XVI oraz Konstytucji Apostolskiej papieża Franciszka «Vultum Dei querere» i instrukcji wykonawczej do niej «Cor orans»? Teoria i praktyka” – rozważania były uzupełnione m.in. o Adhortacji Apostolskiej o Słowie Bożym „Verbum Domini” papieża Benedykta XVI, Adhortację Apostolską o życiu konsekrowanym „Vita consecrata” św. Jana Pawła II odraz innych dokumentów.

Uzupełnienie stanowiła konferencja „Jakie są aktualne wytyczne dla formacji mniszek klauzurowych?”, gdzie omówione zostały refleksje na marginesie dokumentu Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „Sztuka poszukiwania oblicza Boga. Wytyczne dla formacji mniszek kontemplacyjnych”, z 21.11.2019 roku. Dotyka on bowiem pewnych zagadnień mówionych z tematyce formacyjnej w dwóch poprzednich cyklach.

Wszystkie te teksty można znaleźć w dziale „Biblioteka” – „Kazania różne” – „Dla sióstr klauzurowych” (czytaj więcej>>>). Teksty te, przez sekretariat Konferencji Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych (czytaj więcej>>>), były udostępniane „via mail” wszystkim wspólnotom mniszek klauzurowych mających kontakt z tymże sekretariatem.

romi.