You are currently viewing Czym jest kaznodziejstwo?

Czym jest kaznodziejstwo?

Słownik Języka Polskiego pod hasłem „kaznodziejstwo” zawiera następujące informacje: wygłaszanie kazań, całość twórczości kaznodziejskiej, talent oratorski, skłonność do wygłaszania mów, zwłaszcza moralizujących. Natomiast pod hasłem „homiletyka” definiuje ją jako naukę o układaniu i wygłaszaniu kazań.

Kiedy zaczniemy w języku polskim szukać synonimów do słowa kaznodziejstwo, to znajdziemy ich aż 38: dar słowa, elokwencja, krasomówstwo, łatwość wysławiania się, oratorstwo, retoryka, sztuka krasomówcza, sztuka mówienia, sztuka wymowy, talent oratorski, umiejętność przemawiania, wygadanie, wymowa, wymowność, zacięcie krasomówcze, dążność moralizatorska, dogadywanie, dydaktyzm, karanie, krytyka, krytykanctwo, mentorowanie, mentorstwo, moralistyka, moralizatorstwo, moralizowanie, nawracanie, pouczanie, przygadywanie, rezonerstwo, rezonowanie, treści moralizatorskie, umoralnianie, swada, duchowieństwo, duszpasterstwo, homiletyka, katecheza.

Ich zastosowanie odnosi się do konkretnego znaczenia użycia słowa „kaznodziejstwo”, w 5 grupach znaczeniowych: w kontekście talentu oratorskiego, mowy umoralniającej, łatwości wysławiania się, surowej oceny czegoś czy wygłaszania kazań. Widać zatem, że synonimów jest tu całkiem sporo.